Semalt iň oňat web maglumatlary çykarmak hyzmatyny paýlaşýar

“PromptCloud”, maksatly web sahypalaryndan peýdaly maglumatlary çykarmak üçin DaaS modelini ulanýan web maglumatlary çykarmak kompaniýasydyr. “PromptCloud” mazmunyňyzy CSV, JSON we XML ýaly formatlarda ýetirmek üçin ulanylýan oňat gurlan infrastruktura we kömekçi enjamlardan ybarat.

Näme üçin PromptCloud?

“PromptCloud” web sahypalaryndan köp mukdarda maglumat çykarmak üçin iň soňky çözgütdir. Web sahypalaryny we sahypalary gyrmak üçin köp çemeleşme ulanylýar. Maglumatlary çykarmak hyzmatyny üpjün ediji bilen, çäklendirilmedik üpjün edilen web sahypalaryny gyryp bilersiňiz.

Web maglumatlary çykarmak, sahypalardan maglumatlary çykarmagy öz içine alýan DIY meselesidir. Şeýle-de bolsa, taslamaňyz dinamiki web sahypalaryndan köp mukdarda maglumat çykarmagy göz öňünde tutýan bolsa, hyzmat üpjün edijisini işe almak iň oňat wariantydyr. “PromptCloud” aşakdaky ýaly artykmaçlyklary bolan potensial müşderilere hödürleýär:

  • Doly wagtlaýyn müşderi goldawy
  • Maksatly web sahypalaryna gözegçilik
  • Doly dolandyrylýan web maglumatlary çykarmak hyzmaty

“PromptCloud” nähili işleýär

Maglumatlary çykarmak hyzmatyny üpjün ediji, maksatly web sahypasynda gözlegçiler gurmak, döwülen maglumatlary arassalamak we ahyrsoňy maglumatlary ulanyp boljak formatda müşderilere ýetirmek arkaly işleýär. Töleg geçireniňizden soň, “PromptCloud” tehniki topary, saýlanan ýygylygy, usuly we formalary ulanyp, maksatly web sahypalaryndan maglumat alyp başlaýar.

“PromptCloud” müşderilere mazmuny döwmek we gowşurmak üçin DaaS modelini ulanýar. Webhli web gözlemek prosesinde, ýeke-täk goşantlaryňyz maglumatlaryň alynjak ýygylygyny, maglumat meýdanlarynyň gyryljakdygyny we maksatly web sahypalaryny görkezer. Köplenç bu maglumatlary çykarmak hyzmatyny üpjün ediji, gyrylan mazmuny müşderilere ýetirmek üçin FTP, Amazon S3 we API ulanýar.

Web maglumatlary çykarmagyň goşundylary

“PromptCloud” dürli ugurlarda we amaly programmalarda ulanylýar. Web maglumatlary çykarmak, esasan, marka gözegçiligi we işewür intellekt üçin maglumatlary çykarmak üçin ulanylýar. Ine, web maglumatlary çykarmagyň beýleki möhüm programmalary.

Bazar gözlegleri

Bazar gözlegleri, ygtybarlylyk maksady bilen köp mukdarda maglumatlara daýanýan ugur. “PromptCloud” bilen, bazar derňew taslamalaryňyz üçin takyk we arassa maglumatlary aňsatlyk bilen çykaryp bilersiňiz.

Bahalary deňeşdirmek

Häzirki onlaýn we arassa marketing pudagynda üstünlik gazanmak üçin iň ýokary bäsdeşleriňizden maglumat iýmitlerine girmeli. Bäsdeşiňiziň maglumat iýmitlerini seljermegiň üstünde işleýän bolsaňyz, “PromptCloud” göz öňünde tutmaly hyzmat üpjün edijisidir.

Marka gözegçiligi

Marka şekili siziň kompaniýaňyz hakda hemme zady aýdýar. Häzirki döwürdäki bäsdeşlik bazarynda üstünlik gazanmak üçin özüne çekiji marka keşbi gerek. Web barlygyňyzy we müşderileriň önümleriňize bolan garaýyşlaryny yzarlamak üçin “PromptCloud” -yň gyrmak hyzmatlaryny ulanyň.

Kataloglaşdyrmak

Elektron söwda portallaryndan önüm kategoriýalaryny almak kyn mesele bolup biler. “PromptCloud” arkaly, elektron söwda portallaryndan önüm maglumatlaryna, katalogda ulanyljak dogry suratlara girip bilersiňiz.

Duýgy derňewi

Duýgy derňewi, Twitter ýaly sosial media platformalaryndan peýdaly maglumatlaryň alynmagyna esaslanýar. “PromptCloud” arkaly synlar we bloglar ýaly köpçülikleýin forumlardan pikirlere girip, müşderileriň önümleriňize bolan garaýşyna düşünip bilersiňiz.

Häzirki wagtda maglumatlar işewür karar bermekde möhüm gurala öwrüldi. Kärhananyň eýesi we marketing geňeşçileri derňew we iş aňy üçin internetdäki maglumatlara bil baglaýarlar. “PromptCloud” -yň girýän ýeri. “PromptCloud” hyzmat üpjün edijä takyk we gowy gurluşly maglumatlary bermäge mümkinçilik berýän dinamiki awtomatlaşdyryş mümkinçiliklerinden durýar. “PromptCloud” hyzmat üpjünçisini işe alyň we web gözlemek tejribäňizi indiki derejä çykaryň.